<-----> <----->
Пошук по сайту
Авторизація
Логін:
Пароль:
Опитування

ДОГОВІР № _______
постачання природного газу

м. ______                                                                                                                             «___» _____ 202_ року


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ», ЕІС код - 56ХО000005NMY006 , що здійснює діяльність на підставі ліцензії з постачання природного газу, яка   затверджена постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) №_____ від ___________ р., в особі Голови Правління Склярова Віталія Леонідовича, який діє на підставі Статуту , далі – Постачальник, з однієї сторони, і

«_________», ЕІС код - ____________, далі – Споживач, в особі _______, який діє на підставі _____, з другої сторони, надалі разом по тексту – Сторони, а кожна окремо - Сторона, керуючись Законом України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 року №329-VIII, Постановами НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу», від 30.09.2015 № 2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи»,  від 30.09.2015 № 2494 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем», від 24.12.2019 № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС України» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020-2024 роки»  уклали цей Договір постачання природного газу № ____ від _______202_ року (далі – Договір) на наведених нижче умовах.


Терміни та визначення


Терміни, що вживаються у Договорі, мають такі значення:

об'єкт Споживача – технологічний комплекс, що складається з газопроводів та споруд на них, призначених для споживання природного газу, що на праві власності чи користування належать Споживачеві;

оператор газотранспортної системи (Оператор ГТС) – суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою на користь замовників;

найменування Оператора ГТС, з яким Постачальник уклав договір на транспортування природного газу ТОВ «Оператор газотранспортної системи України». Укладений  Договір на транспортування природного газу №__ від __ між ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» та ПрАТ «АЗОТ »;

оператор газорозподільної системи (Оператор ГРС) – суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою на користь третіх осіб (замовників);

природний газ – суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, що перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск – 760 міліметрів ртутного стовпчика і температура – 20 градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією;

розрахунковий період - календарний місяць, визначений цим договором постачання природного газу, в якому Постачальником здійснюється постачання природного газу Споживачу та за який здійснюються відповідні розрахунки за поставлений природний газ. Розрахунковий період за Договором становить один календарний місяць (розрахунковий місяць) – з першого дня календарного місяця (включно) до останнього дня такого календарного місяця включно;

підтверджений обсяг (об’єм) природного газу - об'єм (обсяг) природного газу, виділений Постачальником для потреб Споживача на відповідний розрахунковий період, який підтверджений Оператором ГТС (включений до підтвердженої номінації) у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи;

Кодекс ГТС – Кодекс газотранспортної системи, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.15 №2493;

Кодекс ГРС – Кодекс газорозподільних систем, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2494;

Правила постачання газу – Правила постачання природного газу, затверджені Постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2496.

Інші терміни використовуються в Договорі у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок природного газу» та прийнятих на його виконання підзаконних нормативно-правових актах.


I. Предмет Договору


1.1. Постачальник зобов’язується передати (поставити) у власність Споживачу в ______ 202_ року природний газ (далі – газ), а Споживач зобов’язується прийняти та оплатити вартість поставлених (переданих) обсягів ( об’ємів) природного газу на умовах Договору, що викладені нижче.


II. Кількість, якість природного газу та умови його постачання та транспортування

2.1. Постачальник передає Споживачу в ____202_ року природний газ в обсязі до 0 000,00 тис. куб. м (__ тисяч кубічних метрів), у тому числі по місяцях кварталів відповідно (тис. куб. м):

202_ рік

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

січень

-

квітень

-

липень

0 000

жовтень

-

лютий

-

травень

-

серпень

-

листопад

-

березень

-

червень

-

вересень

-

грудень

-

І квартал

-

ІІ квартал

-

ІІІ квартал

0 000

І V квартал

-

2.1.1. Обсяги газу, що планується передати за цим Договором (далі – плановий обсяг), можуть змінюватися Сторонами протягом місяця поставки в установленому порядку. Коригування (перегляд) планових місячних обсягів природного газу розрахункового місяця здійснюється Постачальником за письмовою заявою Споживача. Письмова заява про коригування планових обсягів газу повинно бути надано Постачальнику не пізніше 25 числа місяця передачі у власність газу.

2.1.2. Допускається відхилення місячного обсягу переданого газу в розмірі ± 5 % (плюс/мінус п’ять відсотків) від підтвердженого обсягу природного газу без коригування планового обсягу.

2.2. Обсяг переданого (спожитого) газу за розрахунковий період, що підлягає оплаті Споживачем, визначається на межі балансової належності між Оператором ГТС/ГРС та Споживачем на підставі даних комерційних вузлів обліку (лічильників газу), визначених з урахуванням Кодексом газотранспортної системи/ газорозподільних систем.

2.3. Кількість газу, який подається Споживачу, визначається по засобах вимірювальної техніки, які пройшли повірку і відповідають вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», державним будівельним нормам ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», «Правилам обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання», затвердженим наказом Міністерства палива та енергетики України від 27.12.2005 р. № 618, державним стандартам, нормативним та методичним документам Держспоживстандарту України, експлуатаційній документації на засоби вимірювальної техніки.

2.4. Постачання газу здійснюється за умови наявності діючого на період поставки газу Договору розподілу природного газу, укладеного між Споживачем та Оператором ГРС.

2.5. Постачальник передає Споживачу газ в точках комерційного обліку газу в обсягах відповідно до цього Договору та в порядку, визначеному діючими нормативними актами. Постачальник передає Споживачу газ в загальному потоці газу в точках входу/виходу до/з газотранспортної системи та/або у віртуальних точках (далі - пукти призначення або пункти приймання-передачі).

2.6. Право власності на газ переходить від Постачальника до Споживача в пунктах приймання-передачі.

2.7. Якість газу, який передається Споживачеві в пунктах призначення, має відповідати вимогам, установленим державними стандартами та технічним умовами щодо його якості.

2.8. Визначення фактичного обсягу поставленого (спожитого) природного газу між Сторонами здійснюється в наступному порядку:

2.8.1. За підсумками розрахункового (звітного) періоду (місяця) Споживач до 05 (п’ятого) числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов’язаний надати Постачальнику дані / копію відповідного акта про фактичний об’єм ( обсяг ) розподіленого природного газу Споживачу за розрахунковий період (місяць), що складений між Оператором ГРС та Споживачем, відповідно до вимог Кодексу ГРС.

2.8.2. На підставі отриманих від Споживача даних та\або даних Оператора ГРС Постачальник протягом трьох робочих днів готує та надає Споживачу два примірники акта приймання-передачі природного газу за розрахунковий період (місяць), підписаних уповноваженим представником Постачальника.

2.8.3. Споживач протягом двох днів з дати одержання акта приймання-передачі газу зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником Споживача та скріплений печаткою Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану та обґрунтовану відмову від підписання акта приймання-передачі газу.

Підписаний та скріплений печатками Сторін акт приймання-передачі газу є підставою для остаточних розрахунків.


III. Ціна постачання природного газу


3.1. Ціна 1000,0 (однієї тисячі) куб. м газу, що поставляється в ___ 202_ року, становить              0,00 гривень (__ гривень 00 копійок), крім того ПДВ 0,00  грн. (__ гривень 00 копійок),  разом з ПДВ 0,00 гривень (__  гривень 00 копійок).

Ціна послуг з транспортування природного газу 1000,0 (однієї тисячі) куб. м газу, що поставляється в ______ 202_ року, визначається на підставі Акту послуг транспортування природного газу між Оператором ГТС та Постачальником за відповідний місяць, в якому надавалась послуга з транспортування природного газу.

3.2. Місячна вартість газу визначається як добуток ціни газу та загального обсягу фактично поставленого (спожитого) газу у відповідному місяці, визначеного згідно з розділом ІІ цього Договору.

Місячна вартість витрат за замовлену (договірну) потужність та витрат за перевищення замовленої (договірної) потужності природного газу, що поставляється в ____ 202_ року, визначається на підставі Акту від Постачальника про відшкодування витрат замовленої (договірної) потужності  та Акту від Постачальника про відшкодування витрат перевищення замовленої (договірної) потужності між Постачальником та Споживачем за відповідний звітний місяць.

3.3. Загальна сума Договору складається із суми вартості газу поставленого природного газу та вартості витрат за замовлену (договірну) потужність та витрат за перевищення замовленої (договірної) потужності  природного газу, поставленого Споживачеві за даним Договором.


IV. Порядок та строки проведення розрахунків


4.1. Оплата за постачання природного газу, що планується до передачі в розрахунковому місяці, здійснюється Споживачем шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті України на банківський рахунок Постачальника на умовах 100% попередньої оплати.

Споживач здійснює відшкодування витрат за замовлену (договірну) потужність та витрат за перевищення замовленої (договірної) потужності природного газу шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті України на банківський рахунок Постачальника до кінця календарного місяця, наступного за тим місяцем, в якому здійснювалось постачання природного газу.

4.2. В платіжних дорученнях Споживач повинен обов’язково зазначати номер договору, дату його підписання та призначення платежу, за який здійснюється оплата. За наявності заборгованості Споживача за Договором Постачальник має право зарахувати кошти, що надійшли від Споживача, як погашення заборгованості за газ, переданий в минулі періоди за Договором, незалежно від вказаного в платіжному дорученні призначення платежу.

4.3 Сторони погоджуються, що сума, яка була сплачена Споживачем понад вартість фактично отриманого газу за розрахунковий місяць, зараховується Сторонами як погашення заборгованості Споживача перед Постачальником за минулі періоди за Договором, а у випадку відсутності простроченої заборгованості за Договором сума, яка була сплачена Споживачем понад вартість фактично отриманого газу за розрахунковий місяць, зараховується Постачальником як авансовий платіж на наступний розрахунковий місяць, в разі відсутності замовлення обсягу газу на наступний місяць та наявності авансового платежу, платіж підлягає поверненню відповідно до акту звіряння розрахунків та листа Споживача про повернення коштів.

4.4. Звірка розрахунків здійснюється Сторонами на підставі відомостей про фактичну оплату вартості газу Покупцем та акта приймання-передачі газу протягом 10-ти днів з дня винесення вимоги однією із Сторін, підписаної уповноваженою особою.

4.5. Сторони погодили, що оплату по даному договору може здійснювати уповноважена Споживачем особа на підставі довіреності.


V. Права та обов'язки Сторін


5.1. Постачальник має право:

5.1.1. Отримувати від Споживача оплату поставленого газу відповідно до умов цього Договору.

5.1.2. Безперешкодного доступу до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу. Доступ здійснюється працівниками (представниками) Постачальника за пред'явленням належним чином оформленої довіреності.

5.1.3. Отримувати повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів споживання природного газу.

5.1.4. Ініціювати процедуру припинення (обмеження) постачання газу Споживачу згідно з умовами цього Договору та Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2496 (далі – Правила постачання газу).

5.1.5. Надавати доручення Оператору ГТС/ГРС щодо обмеження (припинення) постачання газу Споживачеві згідно з умовами Договору та відповідно до порядку, встановленого законодавством.

5.2. Постачальник зобов'язується:

5.2.1.Постачати (передавати) природний газ в обсягах на умовах, визначених Договором.

5.2.2. Забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного Споживачу обсягу природного газу. У відповідності до нормативно-правових актів подавати Оператору ГТС належним чином оформлене щодобове балансування обсягу природного газу Споживача.

5.2.3. В установленому порядку розглядати запити Споживача, які стосуються питань постачання природного газу за цим Договором.

5.2.4. Своєчасно повідомляти Споживача про початок процесу припинення Постачальника або визнання банкрутом, про призупинення/анулювання ліцензії на право постачання природного газу (крім випадків змін до законодавства, що виключають необхідність отримання ліцензії на даний вид господарської діяльності). У разі настання вказаних обставин, обов’язок Постачальника щодо своєчасного повідомлення вважається виконаним з моменту опублікування (розміщення) відповідних оголошень (інформації) в засобах масової інформації або в мережі Інтернет згідно вимог чинного законодавства.

5.2.5. Складати та підписувати Акт приймання-передачі, Акт витрат за замовлену (договірну) потужність та Акт витрат за перевищення замовленої (договірної) потужності газу у порядку, визначеному Договором.

5.2.6. Забезпечити Споживача інформацією про постачання газу, в тому числі і про обсяги та інші показники на безоплатній основі.

5.2.7. Постачальник зобов'язаний надати Споживачу податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умов реєстрації, в порядку, визначеному законодавством, з електронним підписом уповноваженої Постачальником особи і зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних.

5.3. Споживач має право:

5.3.1. Отримувати та вимагати від Постачальника поставити Споживачу природний газ в обсягах та на умовах, визначених цим Договором.

5.3.2. Самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства.

5.3.3. На зміну Постачальника у порядку, передбаченому нормативно-правовими актами з цього питання.

5.4. Споживач зобов'язується:

5.4.1. Дотримуватись дисципліни споживання газу, визначеної цим Договором, а також Правилами постачання природного газу. Прийняти газ в обсягах та на умовах, передбачених цим Договором.

5.4.2 Передавати Постачальнику щодобово відповідну інформацію про фактичні та планові обсяги споживання природного газу для здійснення балансування природного газу.

5.4.3. Оплачувати Постачальнику вартість поставлених (переданих) обсягів  (об’ємів) природного газу на умовах, визначених Договором.

5.4.4.Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання газу.

5.4.5. Забезпечити допуск уповноважених працівників (представників) Постачальника за пред'явленням належним чином оформленої довіреності до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу.

5.4.6. Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:

- припинення або розірвання Договору;

- в інших випадках, передбачених Правилами постачання газу, іншими актами законодавства.

5.4.7.У разі настання обставин, внаслідок чого Споживач повністю припинятиме споживання природного газу повідомити Постачальника не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня такого припинення споживання природного газу, шляхом подання письмової заяви про розірвання договору.

5.4.8. Повідомляти Оператора ГРС, а також Постачальника про недоліки в роботі комерційних вузлів (лічильників) обліку газу (вихід з ладу, несправність, пошкодження, у тому числі, пошкодження пломб) того ж дня, коли стало відомо про такі недоліки.

5.4.9. У разі необхідності різкої зміни обсягів споживання газу (більше ніж на 50 % від середньодобового обсягу) Споживач зобов’язаний повідомити про це Постачальника та Оператора ГРС не пізніше ніж за добу до такої зміни.

5.5. Сторони мають також інші права та обов’язки, що імперативно встановлені чинними нормативно-правовими актами.


VI. Відповідальність Сторін


6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з Договором і чинним законодавством України.

6.2. Постачальник несе повну відповідальність за майнову шкоду, заподіяну Споживачеві внаслідок обмеження/припинення постачання газу в пунктах призначення, що здійснене з порушенням установленого законодавством порядку або безпідставно.

6.3. У разі невиконання Споживачем умов цього Договору щодо строків оплати поставлених (переданих) обсягів (об’ємів) природного газу, він зобов’язується сплатити на вимогу Постачальника, крім суми заборгованості, пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми простроченого платежу за кожний день прострочення платежу.


VII. Порядок припинення (обмеження) та відновлення газопостачання

 

7.1. Споживач зобов'язаний самостійно припинити (обмежити) власне споживання газу у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством та Договором.

7.2. Оператор ГТС, у тому числі за дорученням Постачальника, припиняє або обмежує постачання газу Споживачеві (на об'єкти Споживача) з ресурсів Постачальника з дотриманням норм безпеки та нормативних документів, що визначають порядок обмеження (припинення) газу, у випадках:

- розірвання договору постачання природного газу, укладеного між Постачальником і Споживачем;

- настання випадків, передбачених Правилами про безпеку постачання газу,

Газопостачання Споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, передбачених Законом України "Про ринок природного газу", Правилами постачання газу, Кодексом ГТС, Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.15 № 285.

7.3. Припинення (обмеження) газопостачання Споживачеві здійснюється за ініціативою Постачальника в порядку, визначеному Правилами постачання газу, Порядком пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.06 №1687, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють дані правовідносини.

7.4. Після усунення обставин, які стали підставою для припинення газопостачання, Постачальник зобов’язаний вжити заходи для відновлення газопостачання Споживача.


VIII. Форс-мажор

 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).

8.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, обов’язків згідно із законодавчими  та  іншими  нормативними  актами,  а  саме: загроза війни,  збройний  конфлікт  або серйозна погроза такого конфлікту, ембарго, загальна військова мобілізація, військові дії,  оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, диверсії, безлади, вторгнення,  революція,  заколот,  повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх  осіб,  пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, заборона (обмеження)  експорту/імпорту  тощо, а також викликані винятковими погодними  умовами  і  стихійним  лихом, а саме: епідемія, циклон, ураган,  торнадо, повінь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо,що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.

8.3. Засвідчення форс-мажорних обставин здійснюється у встановленому законодавством порядку. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є Сертифікат, виданий Торгово-промисловою палатою України.

8.4. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідних підтвердних документів надати належним чином засвідчені копії таких документів іншій Стороні.

8.5. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику за природний газ, що був поставлений до їх виникнення.


I Х. Порядок вирішення спорів


 9.1.  Спірні питання між Сторонами щодо виконання умов Договору мають вирішуватися шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку згідно чинного законодавства України.


X. Строк дії Договору та інші умови

 

10.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками (за наявності) Сторін і діє в частині постачання газу з ___ року до ____ року (включно), а в частині проведення розрахунків – до їх повного здійснення.

10.2. Одностороння відмова від виконання умов Договору не допускається.

10.3. Припинення чи розірвання Договору можливе за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди до Договору або за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін на підставі та в порядку, встановлених чинним законодавством України та Договором.

10.4. Зміна Постачальника природного газу може бути здійснена Споживачем в порядку, передбаченому законодавством України.

Впродовж дії та виконання цього Договору Споживач має право укладати договори постачання природного газу також і з іншими постачальниками природного газу та отримувати (набувати) по таким договорам природний газ.

10.5. Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються письмово, підписуються уповноваженими представниками Сторін та скріплюються їх печатками (за наявності).

10.6. Договір, його зміст, а також всі зміни та доповнення до нього, та вся пов’язана з ним інформація є конфіденційними і не підлягають розголошенню та оприлюдненню Сторонами, крім випадків передбачених чинним законодавством України, або коли це необхідно для вирішення спорів чи звернення до суду.

10.7. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через десять календарних днів після настання таких змін.

10.8. Постачальник та Споживач мають статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим Кодексом України і статус платника податку на додану вартість на загальних умовах, передбачених Податковим Кодексом України.

10.9. У разі будь-яких змін в статусі платника податків, Сторони зобов’язані повідомити про це одна одну не пізніше п’яти календарних днів з дати такої зміни.

10.10. Сторони гарантують, що вони наділені достатніми повноваженнями для укладення цього Договору.

10.11. Жодна із Сторін не може відступити, передати (перевести) права та/або обов’язки за Договором третій особі без письмової згоди на те іншої Сторони.

10.12. При вирішенні питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання газу, Кодексом ГТС, Кодексом ГРС, іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють правовідносини на ринку природного газу.

До відносин Сторін, які не врегульовані цим Договором та Додатковими угодами, застосовується чинне законодавство України.

10.13. Цей Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у Постачальника, другий – у Споживача.


XI. Місцезнаходження, реквізити та підписи Сторін


Постачальник

Споживач


ПрАТ «АЗОТ»


___ «______»

Юридична адреса:

18028, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру, 72

Код за ЄДРПОУ: 00203826

ІПН: 002038223013

EIC - код: 56ХО000005NMY006

Банківські реквізити:

п/р UA583006470000000002600839858

АБ „КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”  м. Київ

Факс: (0472) 54-01-46, 39-22-96

Е-mail: mainoffice@azot.ck.ua (приймальня),

let@azot.ck.ua (канцелярія)

bzvit@azot.ck.ua (для подання податкових накладних)

Код за ЄДРПОУ: 

ІПН:

EIC - код:

Банківські реквізити:

Рахунок №

, код банку

Факс: 

Е-mail:

Голова Правління


__________

___________________________ / В.Л. Скляров /

___________________________ /_____/

(підпис)

Завантажити документ